WZC Sint-Bernardus

Visie op seksualiteit en intimiteit

"Ouderen en seks... een combinatie waarvan de meerderheid van de bevolking denkt dat die twee niet samen horen. Maar ook ouderen knuffelen, strelen, kussen en hebben behoefte aan intimiteit en seksualiteit. Gevoelens en emoties veranderen doorheen het leven, maar gevoelens stoppen niet omdat je ouder wordt. Op oudere leeftijd verliefd worden, behoort tot de realiteit."  (Vlaamse Ouderenraad vzw)

Aandacht voor seksualiteit en intimiteit maken vanzelfsprekend deel uit van de integrale zorg die wij in ons woonzorgcentrum aanbieden. Het seksuele en intieme leven van de bewoners behoort tot het 'mens-zijn' waar wij op een waardige manier zorg voor willen dragen.

Bewoners in het woonzorgcentrum beleven seksualiteit en intimiteit in een omgeving waarbij seksuele diversiteit  op een respectvolle manier benaderd wordt. Vragen omtrent beleving ervan kunnen onderwerp van dialoog zijn tussen de bewoner als partner in de zorg en de zorgverlener binnen ons WZC. We willen iedere vraag in openheid en op respectvolle wijze beluisteren, exploreren en beantwoorden, samen met de bewoner (of indien nodig met zijn vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, en/of andere -door de bewoner aangeduide- naasten). Cruciaal hierbij is de aandacht voor de privacy van de bewoner. Medewerkers komen niet zomaar een kamer binnen en doen dit met de nodige voorzichtigheid (kloppen op de deur is hierbij een evidentie ; de deurhanger 'niet storen' die bij opname wordt voorzien, is steeds beschikbaar).

Informatie wordt niet gedeeld met derden, tenzij weloverwogen en proportioneel om goede zorg te kunnen garanderen.

We willen ook rond seksualiteit en intimiteit bouwen aan een cultuur van openheid, vertrouwen en engagement tussen bewoner en het zorgteam. Hiertoe zullen wij over dit thema vorming organiseren voor onze medewerkers. De eigen ervaringen, opvattingen en houdingen van medewerkers ten aanzien van seksualiteit en intimiteit zijn bespreekbaar in team, met de leidinggevende en/of de interne aanspreekpersoon. Dit eigen referentiekader mag echter geen invloed hebben op de uiteindelijke beslissing en beleving van de bewoner : de vraag wordt op een objectieve manier besproken met de relevante betrokkene(n).

Medewerkers zullen in geen enkel geval seksuele diensten verlenen. Er zal wel overlegd worden op welke manier een vraag naar seksuele dienstverlening een antwoord kan krijgen.

Medicamenteuze behandeling zal slechts worden vooropgesteld nadat alle andere alternatieven grondig werden geëvalueerd.

Er zal steeds gereageerd worden op (seksueel) grensoverschrijdend gedrag ten aanzien van bewoners en medewerkers. Daartoe is een specifieke procedure uitgewerkt die terug te vinden is bij Corry Van de Keere.

Bekijk verder onze website en ontdek onze mogelijkheden.
Wenst u meer informatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact op